Adatkezelési Tájékoztató

 

Érvényes: 2021.05.01-től

 

A szimpatiakartya.hu weboldal szolgáltatója, üzemeltetője és adatkezelője Túri Krisztián egyéni vállalkozó (Kreatur Média). Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelés a szolgáltatással kapcsolatosan megfelel az aktuális adatkezeléssel kapcsolatos elvárásoknak.

Elsődleges szempont azon felhasználók személyes adatainak védelme, akik igénybe veszik a Szimpátia Kártya által nyújtott szolgáltatásokat. Minden személyes adat bizalmasan van kezelve az Adatkezelő részéről, ennek biztosítása érdekében minden technikai és egyéb intézkedést a kezdetek óta megtesz és folyamatosan biztosít a felhasználó védelme érdekében.

Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kerül kezelésre. Az adatvédelmi irányelveink folyamatosan elérhetőek a https://szimpatiakartya.hu/info/adatkezeles/ címen. Kérdését, észrevételét, panaszát megküldheti az info@szimpatiakartya.hu e-mail címre.

Amennyiben igénybe veszi a Szimpátia Kártya szolgáltatásait, úgy az alábbi Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik Önre, melyben a személyes adatainak gyűjtésének módját, típusát írja le, és ismerteti a Felhasználót jogairól és lehetőségeiről.

A szolgáltatás lehetőséget biztosít két „ismert” fél részére a kapcsolatfelvételre online formában. Ezen kapcsolatfelvétel során megadott adatok tartoznak a személyes adatok védelme alá, továbbá lehetőség van az ügyfél részéről a kapcsolatfelvételre az Adatkezelő irányába is, bárminemű kérdése vagy véleménye van a szolgáltatással és adatkezeléssel kapcsolatban is.

A szolgáltatással kapcsolatban csak a legminimálisabb személyes adatok megadása szükséges. Azonban a weboldalról – mely külső linkeket is tartalmazhat – való elnavigálás következtében, egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalra érkezve már nem felelős a Felhasználóért. Ezért is hívja fel az Adatkezelő a Felhasználó figyelmét, hogy az ott megadott adatokra kellő figyelmet fordítson.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a www.szimpatiakartya.hu oldalon kívül, harmadik oldallal nincs kapcsolatban olyan formában, ahol személyes adatok megadása szükséges lenne. A szolgáltatás igénybevétele során alvállalkozó partnerekkel folytatott együttműködés során az Adatkezelő továbbítja a szükséges adatokat, mely nélkülözhetetlen a szolgáltatás igénybevételéhez (lásd. Általános Felhasználási Feltételek), de ez a Felhasználó tudtával és hozzájárulásával történik, az ő részéről egyéb beavatkozástól mentesen.

 

A továbbiakban részletesen kitérünk az Adatkezelési Tájékoztatással kapcsolatban.

 

1. Meghatározások, mely segítenek a Tájékoztatóban résztvevő szerepkörök megértésében:

 • Weboldal: A Szimpátia Kártya hivatalos oldala a www.szimpatiakartya.hu címen érhető el.
 • Szolgáltató: KREATUR MÉDIA (Túri Krisztián egyéni vállalkozó)
 • Kártya: Szimpátia Kártya, mely egy kézzel fogható plasztik kártya
 • Felhasználó I.: Az a természetes személy, aki a weboldalra Szimpátia Kártya vásárlása céljából regisztrált, megrendelte azt és használja is kapcsolatteremtés céljából.
 • Felhasználó II.: Az a természetes személy, aki a weboldalra csak tájékozódó jelleggel regisztrált vagy a Felhasználó I. által már kapott Kártya okán. Amennyiben a Felhasználó II. a későbbiekben bármikor rendel Kártyát, úgy azonnal a Felhasználó I. megnevezés érvényesül rá.
 • Szolgáltatás: A Weboldalon lehetőség van regisztrációt követően Kártya rendelésére. A regisztráció során a Felhasználó I. és Felhasználó II. egy egyedi azonosítót adott meg, mely a későbbiekben a Kártya rendelése során a Kártyán fizikailag is megjelenik. A Kártya megrendelését követően, legyártásra kerül, majd postázásra a Felhasználó I. részére. A kártyát ezt követően a hétköznapi életben átadja bármely potenciális Felhasználó II részére kapcsolatteremtés céljából. A Kártyán szereplő egyedi Azonosító alapján kereshető meg a Weboldalon a Felhasználó I. Profilja. A Profil megtekintését követően van lehetőség a Kapcsolatfelvételre kizárólag egy privát üzenőfelületen keresztül, majd ismét személyesen, ha kölcsönös a szimpátia.
 • Azonosító (Felhasználó név): A regisztráció során egyedileg megadott betű és/vagy számkombináció, mely alapján azonosítja a weboldal.
 • Profil: A regisztrációt követően van lehetőség adatlap kialakítására egy rövid szöveges bemutatkozás és max. 5 kép feltöltése során. Egyéb adat megadására nincs szükség, a születési dátum opcionálisan adható meg. A Felhasználó I. védelme érdekében minimális személyes adat megadására van szükség.
 • Moderátor: Elsőkörben a Felhasználó I. inaktiválhatja a számára zaklató jelleggel fellépő Felhasználó II. üzenetküldési lehetőségét, így ezáltal láthatatlanná válik számára. Szükség esetén a Szolgáltató is inaktiválhatja a nem megfelelő Profilokat.
 • Együttműködés: A Felhasználó I. ill a Felhasználó II. és a Szolgáltató között egy együttműködés jön létre a regisztrációs során, melynek feltételeit a jelen dokumentum (Általános Felhasználási Feltételek) részletesen tartalmaz.
 • Szellemi Tulajdon: Az oldalon található tartalom a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül sem részben, sem egészben nem másolható.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

2. Adatkezelő

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési Tájékoztató elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor megváltoztassa, amiről e-mailben vagy a Weboldalon közzétett felhívással értesíti a Felhasználókat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítása esetén, a frissített verzió haladéktalanul közzétételre kerül a Weboldal, adatkezelési tájékoztató oldalán. Amennyiben a módosított Adatkezelési Tájékoztatóval a Felhasználó nem ért egyet illetve nem járul hozzá az adatainak további kezeléséhez, a Regisztrációját bármikor megszüntetheti.

 • Cég neve: KREATUR MÉDIA (Túri Krisztián egyéni vállalkozó)
 • Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 47/b
 • Nyilvántartási száma: 52096101
 • Adószáma: 68681768-1-41
 • Ügyfélszolgálat elérhetősége: info@szimpatiakartya.hu

A Felhasználó az adatvédelem körébe tartozó ügyekben az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel. Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett üzenetet a személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

 

3. A weboldal és ahhoz tartozó szolgáltatás ismertetése

A weboldal teljes funkciói csak regisztráció során érhetők el. A regisztráció során az ÁFF elfogadásra kerül, mely egy érvényes együttműködés két fél között. Más egyéb együttműködés vagy kiegészítés nem köttetik, és minden korábbi együttműködést felül ír.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁFF-et bármikor megváltoztassa, melyet természetesen haladéktalanul közzétesz a www.szimpatiakartya.hu weboldalon illetve jól látható helyen értesítő a rendszeren belül. A változtatások a közzétételtől számított 10. napon lépnek érvénybe, melyet a Felhasználó I. és II. automatikusan elfogad a Szolgáltatás további használatával. Amennyiben nem ért egyet a változtatásokkal, úgy az együttműködés bármikor megszüntethető és a hozzáférés törölhető.

A regisztráció során a hozzáférések automatikusan elkészülnek, emberi beavatkozást nem igényelnek.

A profil létrehozása sem igényel rendszerszintű engedélyezést, azonban időről időre moderálásra kerülhet bármely friss vagy régebbi profil, ha az nem felel meg az ÁFF-nek és a jóízlésnek.

Az üzenetváltások nem kerülnek moderálásra, a Felhasználók bármely oldalról, egy kattintással tilthatók.

A Weboldal szolgáltatásai során kifejezetten tilos a kapcsolatfelvétel, ha az nem két fél közötti kapcsolatteremtés elősegítésére irányul, hanem kereskedelmi, reklám vagy egyéb üzleti kapcsolat kialakításának célzataként létesül.

A Weboldalon kialakított Profilok nem kereshetők, nem nyilvánosak és kizárólag azok számára elérhetők, akik rendelkeznek a másik fél egyedi Azonosítójával. Az Azonosítóhoz való hozzájutás csak úgy lehetséges, ha az Azonosító birtokasa, azt a másik félnek a tudtára hozzá, Kártya formájában átadja. 

Az azonosító birtokában az adott fél csak az azonosítóhoz tartozó bemutatkozó szöveghez és max. 5 db képhez jut hozzá illetve az azonosítóhoz tartozó keresztnévhez. Egyéb személyes adathoz nincs hozzáférési lehetőség.

A Felhasználók a rendszer használata során üzenetváltás útján veszik fel egymással a kapcsolatot. Az üzenetváltás során leírtakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, a felek egymást bármikor letilthatják, így a további kapcsolatfelvétel egymással nem lehetséges.

A fentiekben leírtak alapján a könnyebb értelmezhetőséget biztosít a továbbiakban ismertetett adatkezelések kapcsán.

 

4. Adatkezelések

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 

4.1. A regisztrált Felhasználókkal kapcsolatban:

4.1.1 Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel biztosítása egy offline eszköz segítségével egy online felületen.

Hozzáférést és használati funkciókat biztosít a Felhasználók részére a weboldalon lévő regisztráció során, kép és szöveg feltöltésekor, üzenetváltáskor és szolgáltatáshoz tartozó Szimpátia Kártya vásárlásakor, továbbá a kapcsolatfelvételt is biztosítja az Adatkezelő irányába. 

 

4.1.2 Kezelt adatok köre

Kötelező személyes adatok:

 • E-mail cím: Rendszerüzenetek, tájékoztató üzenetek (nem hírlevél) küldése illetve belépéshez szükséges
 • Jelszó: A felhasználó profiljának eléréséhez biztosít biztonságos belépést (nem tárolódik el, csak a HASH érték)
 • Felhasználó név: egy fantázianév, mely alapján azonosítja a rendszer és a Szimpátia Kártyán kerül feltüntetésre.

Nem kötelező személyes adatok:

 • Profil adatok: bemutatkozó szöveg, profil és egyéb képek, születési dátum
 • Postázási cím: Szimpátia Kártya rendelése során szükséges

Egyéb személyes adatok:

 • Más személyes adat rendszerszintű megadására nincs szükség és lehetőség.

Kötelező technikai adatok

 • IP cím: Általános műveletek végrehajtásához szükséges
 • Cookie (sütik) azonosító: A felhasználói élmény javítása és egyéb szolgáltatások biztosítása okán
 • A regisztráció időpontja: A szolgáltatás 1 évig él, inaktivitás esetén automatikus törlődés

 

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja:

A regisztrációhoz szükséges kötelező személyes adatokkal, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez javasoltan szükséges személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapszik (az Info tv. alapján).

A rendszerszintű üzenetek és a szolgáltatásból eredő üzenetek (nem hírlevél) küldése a Felhasználók jogos érdekén alapul, és a szolgáltatás teljeskörű igénybevételéhez szükséges.

 

4.1.4. Az adatkezelés és adattárolás időtartama és a hozzájárulás visszavonásának módja.

A felhasználók bármikor kérhetik az ügyfélszolgálat elérhetőségén a regisztrált e-mail címről küldött e-mailben a hozzáférés törlését, melyet a Szolgáltató 24 órán belül elvégez, ezzel együtt a tárolt adatok (a felhasználónév kivételével) törlésre kerülnek.

A felhasználónév megőrzése rendszerszinten azért szükséges, hogy megegyező néven ne lehessen új profilt létrehozni. Azonban korábbi adatokhoz ennek megőrzése során sincs lehetőség hozzáférni, mert azok törlésre kerülnek.

A szolgáltató, amennyiben ÁFF megszegésére kerül sor, úgy előzetes jelzés nélkül is megszüntetheti a hozzáférést. A megszűntetés során minden információ törlődik a hozzáféréssel kapcsolatban, kizárólag csak technikai maradvány adatok maradnak, a rendszer további működése érdekében.

A hozzáférés megszűntetését követően a korábbi Azonosítóval már új regisztráció nem hozható létre.

Amennyiben a regisztrációtól számított 1 éven belül nem történt Kártya rendelés, úgy a rendszer törli a Felhasználói Profilt.

A postázási címet a Szimpátia Kártya rendelése során nem menti el a rendszer, azt csak addig őrzi meg, amíg a megrendelés teljesítése meg nem történt. Ez vonatkozik a szolgáltatás során bekapcsolt alvállalkozó partnerekre is.

 

4.1.5. Az érintettek köre:

A weboldalon regisztrált Felhasználók

 

4.1.6. Ki jogosult az adatok megismerésére?

A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő kezelheti.

 

4.1.7 Milyen jogai vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatosan?

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

4.1.8 Hogyan tudja az érintett a jogait érvényesíteni?

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni.

 • saját maga a weboldalra belépve
 • illetve az ügyfélszolgálaton keresztül írásban az info@szimpatikartya.hu címen.

 

4.2 Ügyfélkapcsolat és panaszkezelés céljából

4.2.1 Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel a Felhasználó vagy külsős személy részéről, mely lehet panasz, érdeklődés vagy információ közlése az Adatkezelővel a weboldalon felüntetett e-mail címre érkező e-mail üzenet során.

 

4.2.2. Kezelt adatok köre

Kötelező személyes adatok:

 • e-mail cím: üzenet küldés és fogadás során, válaszüzenet küldése okán
 • a megkeresés tárgya: milyen ügy kapcsán vette fel a kapcsolatot a küldő az Adatkezelővel

 

4.2.3 Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-C szakasza. Az Érintett köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjunk az üzenetre válaszolni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni.

 

4.2.4 Az adatkezelés és adattárolás időtartama és a hozzájárulás visszavonásának módja.

Az e-mailben beérkező adatok, a beérkezéstől számított 2 évig kerülnek megőrzésre, kivéve, ha az üzenet küldője azt korábban külön kéri az Adatkezelőtől.

 

4.2.5 Kik az értintettek köre

Bárki, aki az info@szimpatiakartya.hu e-mail címre üzenetet küld.

 

4.2.6. Ki jogosult az adatok megismerésére?

A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő kezelheti.

 

4.2.7. Milyen jogai vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatosan?

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

4.2.8. Hogyan tudja az érintett a jogait érvényesíteni?

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni.

 • az ügyfélszolgálaton keresztül írásban az info@szimpatikartya.hu címen.

 

5. Cookie-k kezelése

5.1 Mik a weboldal használata során gyűjtött Süti (Cookie) adatok?

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt.

 

5.1.1 Mi a Cookiek feladata?

A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;
 • általában javítanak a felhasználói élményen.

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

 • felhasználó azonosítás
 • az egyes munkamenetek azonosítása
 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
 • bizonyos megadott adatok tárolása
 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

 

5.1.2 Hogyan lehet a Cookie beállításokat ellenőrizni és kikapcsolni?

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;
 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
 • egyenként letiltani;
 • egyenként, vagy csoportosan törölni;
 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

 

5.1.3 Mik a sütik típusai?

Munkamenet sütik - session cookie

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - analitics cookie

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A hirdetéshez kapcsolódó sütik használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányok teljesítményét is mérni tudjuk.

 

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

 

Adatfeldolgozók:

Tárhelyet biztosítja a https://szimpatiakartya.hu/ weboldalhoz és rendszerhez:

Cég neve: Perx Plus Kft.
Székhelye: 6724 Szeged, Árvíz utca 22
Adószáma: 23559299-2-06

A plasztik kártyák kivitelezését végzi:

Cég neve: Makói Mozaik Kft.
Székhelye: 6900 Makó, József Attila u. 4
Adószáma: 24181499-2-06

 

A postai kézbesítést a Magyar Posta Zrt. végzi, az online bankkártyás fizetések az OTP Mobil Kft. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

6. 1. Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Túri Krisztián egyéni vállalkozó (Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 47/b) adatkezelő által a www.szimpatiakartya.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

7. Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

 

7.1. Az Érintett hozzáféréshez való7 joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül..

 

7.2. Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

 

7.3. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.5. Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 

7.6. Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

7.8. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

7.9. Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett az info@szimpatiakartya.hu elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

 

7.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu